Werkwijze


Kennismakingsgesprek (gratis)

Tijdens een oriënterend gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de hulpvraag. Het is gebruikelijk dat kinderen vanaf ongeveer 12 jaar en jongeren bij dit gesprek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek geef ik uitleg over mijn visie en methode van werken. Verder bespreken we of de praktijk u van dienst kan zijn. 

 

Intake

Het intakegesprek is gericht op het bespreken van de beginsituatie en de gewenste situatie en het verzamelen van informatie. Op basis daarvan formuleren we samen een concrete hulpvraag. Een onderzoek in de vorm van een toets of test kan deel uitmaken van de intake. Het doel hiervan is het vaststellen van de beginsituatie.  De resultaten worden gebruikt bij het vaststellen van de doelen van de begeleiding. Op basis van de intake volgt er een voorstel voor de begeleidingsactiviteiten (handelingsplan) en een kostenberekening. Indien u akkoord gaat, kan de begeleiding ingezet worden. 

 

Handelingsplan

De doelen van de begeleiding worden vastgelegd in een handelingsplan. In dit plan staan ook de afspraken over de inhoud (activiteiten) en de duur van het traject. Handelingsplannen worden op maat opgesteld. Bij het opstellen van het handelingsplan en de begeleiding maak ik gebruik van recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van orthopedagogiek en psychologie. Het handelingsplan wordt besproken met de ouders / verzorgers en het kind of de jongere.

 

Begeleiding

De duur en de frequentie van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de hulpvraag. Vaak heeft de begeleiding de vorm van individuele begeleidingsafspraken met het kind of de jongere. Afhankelijk van de leeftijd en de aard van de hulpvraag kunnen ook afspraken met ouders of verzorgers deel uit maken van de begeleiding. Bij de begeleiding staat een persoonlijke, positieve benadering in een ontspannen sfeer voorop. 

 

Evaluatie

De begeleiding wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we onder andere de resultaten van de begeleiding.

U ontvangt ook een schriftelijk verslag.  Bij langere trajecten kunnen we in overleg een tussentijdse evaluatie plannen. Het doel hiervan is vast te stellen of we op de goede weg zijn. Indien nodig kan de begeleiding aangepast worden. 

 

Beroepscode

In de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).

Het doel hiervan is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

De meest recente versie van de beroepscode vindt u via onderstaande button.

 

 

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de praktijk? 

Heeft u vragen of opmerkingen? Bent u ontevreden? Laat het mij alstublieft weten.

Ik ga graag met u in gesprek en wil er dan samen uit komen.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht.

Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit formulier op de praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.

Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.

 

Kunt u zelf niet op internet, vraag dan bij de praktijk of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.

Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

 

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

 

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

 

Nog niet tevreden met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.

Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.

Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.

Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

 

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.

Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.

Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

 

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.

De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij:

Patiëntenfederatie Nederland

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

030 297 0303

 

Of bij: Landelijk Meldpunt Zorg:

Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Tarieven

 

Orthopedagogische begeleiding

De orthopedagogische begeleiding kan in veel gevallen via een contract met de gemeente vergoed worden. De praktijk heeft met vrijwel alle gemeenten in de provincie Groningen een contract. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing nodig via bijvoorbeeld het basisteam van de gemeente of de huisarts / jeugdarts. Meer informatie hierover is te vinden op http:\\www.jeugdhulpgroningen.nl  
Met vragen over eventuele vergoeding kunt u uiteraard ook contact met Corinne Schuit opnemen. 

Mocht u niet voor vergoeding via de gemeente in aanmerking komen, dan gelden voor de orthopedagogische begeleiding de volgende tarieven:

 • Kennismakingsgesprek                                                                          gratis
 • Orthopedagogische begeleiding                                                       €45,- per sessie van 45 min.
  (Incl. voorbereiding, materiaal en verslaglegging)
 • Diagnostisch onderzoek
  De tarieven voor diagnostische onderzoek variëren afhankelijk van de aard en omvang van het onderzoek. Kosten worden vooraf besproken.
 • Overige diensten                                                                                         €15,- per 15 min.
  Bv. contact met externe betrokkenen (bv. school), reistijd buiten Bedum
  (excl. reiskosten à €0,19 per km)

 

Remedial teaching

Bij remedial teaching voor rekenen, spelling of lezen wordt meestal gewerkt met een traject

van 10-12 bijeenkomsten. Er wordt gestart met een intake en de begeleiding wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Voor remedial teaching gelden de volgende tarieven:

 • Kennismakingsgesprek                                                                             gratis
 • Basistarief intake remedial teaching                                                 €150,-

  Intakegesprek 

  Didactisch onderzoek (één vak)

  Handelingsplan opstellen en bespreken

 • Remedial teaching per sessie van 45 min.                                      €40,-

 

Algemene Voorwaarden NVO

Corinne Schuit is lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Op een overeenkomst met de praktijk zijn de Algemene Voorwaarden van de NVO van toepassing.

Deze voorwaarden kunt u downloaden door op onderstaande button te klikken.

Privacyverklaring

Praktijk voor Orthopedagogiek – Corinne Schuit hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

enter

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

enter

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

enter 

Geheimhouding

Als orthopedagogen hebben we een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat we alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.   

enter

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit.

enter

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen naar de praktijk.

 

Corinne Schuit, MSc
Praktijk voor Orthopedagogiek – Corinne Schuit
T: 06-12228987
E: corinne.schuit@xs4all.nl